))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
اخذ سند مالكيت

شرايط صدور سند مالكيت:


در شهركهاي صنعتي ياسوج 1 ،ياسوج 2 و ياسوج 3 ،گچساران ودهدشت سند مالكيت در حال حاضر صادر مي گردد در صورت آماده شدن سند ساير شهركها در تابلوهاي ورودي شهرك موضوع به اطلاع صنعتگران خواهد رسيد.
اخد پايان كار از دفتر شهرك انجام شده باشد.
پروانه بهره برداري از طرف سازمان صنايع و معادن صادر گشته باشد.
بدهي هاي موجود با شركت شهركهاي صنعتي تسويه گرديده باشد.

مراحل اخذ سند مالكيت:
 • مراجعه به دفتر شهرك با همراه داشتن دفترچه قرارداد،آخرين تغييرات واساسنامه شركت ويا مدارك شناسائي صاحب يا صاحبان امضاء
 • ارائه درخواست صدور سند مالكيت به دفتر شهرك
 • اخذنامه صدور سند از دفتر شهرك
 • مراجعه به دفتر مركزي (ياسوج-بلوار بويراحمد-جنب سازمان مسكن و شهرسازي)
 • ارائه نامه سند،دفترچه قرارداد،آخرين تغييرات و اساسنامه شركت و يا ،مدارك شناسايي صاحب يا صاحبان امضاء به كارشناس مربوطه
 • اخذ استعلام از واحد مالي در خصوص بدهي قرارداد به شركت توسط كارشناس مربوطه
 • اخذ مصوبه هيات مديره در خصوص انتقال مالكيت از سند مادر به طرف قرارداد توسط كارشناس مربوطه
 • معرفي طرف قرارداد به دفتر اسناد رسمي جهت انجام نقل و انتقال زمين واحد صنعتي
 • اخذ استعلام هاي ثبتي مانند:داراي،بيمه،ثبت(با توجه به مستثني بودن شهرك هاي صنعتي از قانون شهرداري ها،استعلام شهرداري نياز نمي باشد)
 • اعلام آماده بودن سند جهت امضاء وهماهنگي با نماينده شركت براي زمان حضور در دفترخانه
 • انتقال مالكيت زمين واحد صنعتي به طرف قرارداد