))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
گالری تصاویر
درس آتش سوزي

موضوع: درس آموزي از حادثه   آتش سوزي  در واحد توليد تينر و همچنين واحد صنعتي كنسروسازي

-         انتخاب كپسول آتش نشاني مناسب بر اساس فاكتورهايي مانند نوع مواد سوختي، نوع آتش سوزي، حجم مواد سوختي و پراكندگي مواد سوختي

-         استقرار مديريت HSE بر اساس ميزان خطر شناسايي شده

-         تدوين برنامه واكنش در شرايط اضطراري( EPR ) بر اساس ميزان خطر شناسايي شده

-         بازرسي برنامه ريزي شده سيستمهاي برقي دستگاهها مطابق چك ليست و تعمير و نگهداري به موقع آنها

-         آموزش كارگران در خصوص نحوه اطفا حريق و اقدام مناسب در شرايط اضطراري

-         استفاده از سيستمهاي اعلان و اطفا حريق در مكانهاي با ريسك بالاي آتش سوزي

** آيين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها:

ماده 16- مخازن و انبارهايي كه در آن مايعات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد بايد به وسيله ديوار يا خاك ريزه هاي غير قابل نفوذ كه داراي ظرفيت متناسب براي گنجايش تمام مايع باشد محصور گردد و نيز قسمتي ساخته شود كه مايعات مزبور در نتيجه حريق يا علل ديگر نتواند به هيچ وجه از محوطه خارج و در اطراف پخش گردد.

** رعايت كليه مواد مندرج در آيين نامه پيشگيري و مبارزه با اتش سوزي در كارگاهها مصوب شوراي حفاظت فني وزارت كار