))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
گالری تصاویر
درس آتش سوزي روغن

موضوع: درس آموزي از حادثه   آتش سوزي  در واحد كارگاهي تصفيه روغن

-         انتخاب كپسول آتش نشاني مناسب بر اساس فاكتورهايي مانند نوع مواد سوختي، نوع آتش سوزي، حجم مواد سوختي و پراكندگي مواد سوختي

-         تدوين برنامه واكنش در شرايط اضطراري( EPR ) بر اساس ميزان خطر شناسايي شده

-         آموزش كارگران در خصوص نحوه اطفا حريق و اقدام مناسب در شرايط اصطراري

-         استفاده از سيستمهاي اعلان و اطفا حريق در مكانهاي با ريسك بالاي آتش سوزي

-         شناسايي مخاطرات مواد شيميايي موجود در صنعت و تهيه و نصب برگه ايمني مواد شيميايي MSDS بر روي آنها

-         استفاده از فايرباكس و هيدرانت در انبارها و محوطه صنعت

** آيين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در كارگاهها:

ماده 15: موسساتي كه مايعات قابل اشتعال توليد و يا مصرف ميكنند بايد داراي مخزن باشند كه در صورت لبريز شدن و يا پيدايش نقصي در ظروف بتوان مايع ريخته شده را به مخزن مزبور انتقال داد.

ماده 16- مخازن و انبارهايي كه در آن مايعات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد بايد به وسيله ديوار يا خاك ريزه هاي غير قابل نفوذ كه داراي ظرفيت متناسب براي گنجايش تمام مايع باشد محصور گردد و نيز قسمي ساخته شود كه مايعات مزبور در نتيجه حريق يا علل ديگر نتواند به هيچ وجه از محوطه خارج و در اطراف پخش گردد.