))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
گالری تصاویر
بهای حق بهره برداری

1396/02/30

حق بهره برداري از زمين و تاسيسات در شهركها به ازاء هر مترمربع (سال1394)حق بهره برداري از زمين و تاسيسات در شهركها به ازاء هر مترمربع (سال1396)
  سه ماه اول سه ماه دوم سه ماه سوم سه ماه چهارم
ياسوج 1 792000 792000 792000 792000
ياسوج 2 605000 605000 605000 605000
ياسوج 3 600000 600000 600000 600000
ياسوج 4 165000 165000 165000 650000
گچساران 368000 368000 368000 368000
دهدشت1 130000 130000 130000 130000
دهدشت 2 0 0 0 0
خان احمد 135000 135000 135000 135000
ناصرآباد(امامزاده جعفر) 310000 310000 310000 310000
امير آباد 132500 132500 132500 132500
ليكك 135000 135000 135000 135000
دلي بجك 155000 155000 155000 150000
سقاوه 0 0 0 0
تمامي قيمت ها به ريال مي باشد


*