))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
 • صفحه اصلي
 • تغيير نام و كاربري، انصراف، نقل و انتقال
منو
گالری تصاویر
تغيير نام و كاربري، انصراف، نقل و انتقال

شرايط تغيير نام طرف قرارداد و نقل و انتقال در دفترچه قرارداد:

 • * شرط موافقت با درخواست تغيير نام وجود حداقل پيشرفت فيزيكي تعريف شده براي هر شهرك است كه با تماس با شركت شهركها قابل دستيابي است.
 • * ارائه درخواست به دفترشهركي كه زمين درآن واقع است.با همراه داشتن دفترچه قرارداد،آخرين تغييرات شركت ويا مدارك شناسائي صاحب يا صاحبان امضاء
 • * اخذ نامه معرفي شهرك به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد
 • * مراجعه به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد و انجام تشريفات تغيير نام جواز
 • * اعلام تغيير نام جواز از طرف سازمان صنعت،معدن و تجارت به نمايندگي شركت شهركها مستقر در سازمان صنعت،معدن و تجارت استان كهگيلويه و بويراحمد
 • * اعلام تغيير نام به شهرك توسط دفتر نمايندگي
 • * تغيير نام قرارداد توسط شهرك براساس ضوابط كه اعلام مي دارد :((طرف قرارداد مي تواند كليه حقوق و تعهدات خود ناشي از اين قرارداد را با موافقت كتبي شركت مشروط به اينكه در زمين تخصيصي حداقل سالن توليد را به پايان رسانيده باشد بطوركامل و يكجا پس از تسويه حساب با شركت نسبت به ديون حال خود به شخص حقيقي يا حقوقي ديگري كه داراي مجوز فعاليت باشدپس از احراز هويت با تنظيم صورتمجلس در شركت واخذ امضاء از طرفين منتقل نمايد ودر اين صورت كليه حقوق و تعهدات طرف قبلي عينا به شخص جديد منتقل مي شود.))

شرايط تغيير كاربري:

 • * اخذ نامه استعلام از سازمان صنعت،معدن و تجارت در خصوص تغيير كاربري
 • * مراجعه به دفتر شهرك با همراه داشتن دفترچه قرارداد،آخرين تغييرات شركت ويا مدارك شناسائي صاحب يا صاحبان امضاء
 • * بررسي وضعيت توسط دفتر شهرك و اعلام نتيجه به سازمان صنعت،معدن و تجارت
 • * انجام تغيير كاربري مجوز توسط سازمان
 • * ثبت تغيير كاربري در دفترچه قرارداد توسط شركت

شرايط انصراف:

 • * ارائه در خواست انصراف به شركت وتكميل فرم انصراف در شهرك با همراه داشتن دفترچه قرارداد،آخرين تغييرات شركت ويا مدارك شناسائي صاحب يا صاحبان امضاء
 • * انجام مراحل اداري انصراف و صدور چك تسويه حساب