))سال حمايت از كالاي ايراني))

سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال
منو
اخبار شرکت
اخبار شرکت اخبار شرکت


مراكز خدمات فناوري كسب و كار

خدمات توسعه كسب و كار شامل طيف وسيع و متنوعي از خدمات غيرمالي است كه به منظور بهبود عملكرد بنگاههاي كوچك و متوسط ،دستيابي به بازار و ارتقاء توان رقابتي اين بنگاهها ارائه مي گردد.امروزه نقش و اهميت خدمات توسعه كسب و كار در توسعه كمي و كيفي بنگاههاي كوچك و متوسط در سطح جهان به خوبي شناخته شده و به عنوان ابزاري براي توسعه بنگاهها مورد توجه سياستگزاران قرار گرفته است .در سالهاي اخير كشورهاي در حال توسعه توجه ويژه اي به ارائه خدمات كسب و كار به واحدهاي كوچك و متوسط و ايجاد مراكز لازم براي اين امر نموده اند مراكز خدمات كسب و كار مجموعه اي از فضاهاي آموزشي و مشاوره اي مي باشند كه با هدف ارتقاء فناوري و بهبود شرايط فني و اقتصادي واحدهاي صنعتي در شهركهاي صنعتي بزرگ ايجاد خواهند شد.

به همين جهت شركت شهركهاي صنعتي استان كهگيلويه و بويراحمد مطابق اهداف متعالي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در راستاي توسعه صنعتي و ارتقاء فناوري و با هدف توانمند سازي صنايع كوچك و شناسايي مشكلات موجود و تلاش در رفع آنها در نظر دارد يك مركز خدمات كسب و كار در شهرك صنعتي ياسوج 3 راه اندازي نمايد.
اين مراكز بعنوان يكي از الگوها و ابزارهاي عمومي توسعه منطقه اي از طريق ارائه خدمات و پشتيباني هاي لازم به صنايع كوچك موجود و حمايت از صنايع در حال راه اندازي فعال خواهند شد.

اهداف :


اهداف راه اندازي مراكز خدمات كسب و كار عبارتند از :
  • توسعه صنعتي مناطق از طريق ارائه خدمات و ارتقاء بهره وري و سطح كيفي صنايع و خدمات.
  • تمركز ارائه خدمات و پشتيباني ها در يك مكان.
  • كاهش ديوان سالاري و اجتناب از هدر دادن زماني كه بايد در خدمت توليد صنعتگر باشد.
  • ايجاد اقتصاد هم مكاني و هم افزايي بين صنعتگران و ميان آنها و ارائه دهندگان خدمات.
  • ايجاد فرصتهاي شغلي مفيد و لازم براي توسعه.

نحوه ارائه خدمات :

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با اتخاذ تمهيدات حقوقي و قانوني و هماهنگي، زيرساختهاي لازم فيزيكي و نرم افزاري را جهت ارائه متمركز و هدفمند خدمات متنوع از طرف نهادهاي مختلف مسئول و شركتهاي مشاوره اي فراهم مي سازد. اين خدمات عبارتند از :

1- شبكه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) :
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با راه اندازي شبكه فناوري اطلاعات و ارتباطات در مراكز خدمات كسب و كار، موجبات تسهيل ارتباطات بين عوامل مختلف سيستم (اعم از نهادها، سازمانها و تشكلها و ...) را فراهم مي سازد، بنحوي كه متقاضي با مراجعه به اين مراكز پس از ثبت درخواست خود به بخشهاي تخصصي جهت دريافت خدمات هدايت خواهد شد. شبكه مربوطه تمهيدات لازم جهت استفاده از خدمات اينترنتي و اينترانتي را پيش بيني مي كند.

2- خدمات آب، برق، گاز، تلفن، كار و تامين اجتماعي، بيمه و بانك:
در مراكز خدمات كسب و كار خدمات ارائه شده توسط نهادها و سازمانهاي مختلف به شكل متمركز و حقيقي در محل مراكز و يا مجازي و با تمهيدات نرم افزاري با هماهنگي با نهادها و سازمانهاي تخصصي بالا به صنعتگران ارائه مي گردد.

3- سالنهاي همايش و كلاسهاي آموزش:
مراكز خدمات كسب و كار با توجه به سطح نياز مناطق، تجهيز به سالنهاي همايش و كلاسهاي آموزش جهت برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي مختلف براي ارتقاء دانش توليدكنندگان و آگاهي دادن به آنها از تحولات در پهنه جهان و در سطح ملي، خواهند شد؛

4- نمايشگاههاي حقيقي و مجازي:
مراكز خدمات كسب و كار با بكارگيري فناوري اطلاعات و با اختصاص مكانهاي مناسب، اقدام به راه اندازي نمايشگاههاي مجازي و حقيقي محصولات براي توليدكنندگان مي نمايد.

5- مراكز انكوباتور
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با در اختيار گذاردن مكانهايي مجهز به تجهيزات لازم نوآوران و مخترعيني كه تراوشات فكري آنها هنوز به مرحله ساخت نمونه نرسيده است را تشويق به اين مهم نموده و تمهيدات و هماهنگي هاي بعدي را جهت تبديل نمونه اختراع به محصول صنعتي در مراكز توليدي حمايت مي نمايد.

6- مجله و نشريه
مراكز خدمات كسب و كار با راه اندازي نشريه اختصاصي موجبات ارتباط بين بخشهاي مختلف توليد از ماده اوليه تا بازار نهايي مصرف را فراهم مي سازد.

7- آزمايشگاههاي تخصصي و مراكز تست
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با يك برنامه ريزي متمركز و با هدف حداكثرسازي استفاده از امكانات موجود، تمهيدات لازم جهت راه اندازي آزمايشگاههاي تخصصي و مراكز تست و يا فعال سازي آزمايشگاههاي موجود كه در اختيار نهادهاي ديگر هستند را ممكن مي سازد.

8- ارتباط با مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي
مراكز خدمات كسب و كار با برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي نيازهاي صنعتگران را پس از پردازش و تبديل آنها به پروژه هاي تحقيقاتي – صنعتي در اختيار مراكز مربوط قرار مي دهد و بخشي از هزينه ها را با هدف ترغيب و تشويق صنعتگران به مباحث نوآوري تقبل مي كند.

9- مراكز مشاوره
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در مراكز خدمات كسب و كار زيرساختهاي لازم جهت استقرار و يا ارتباط On-Line با مراكز مختلف مشاوره اعم از فني، طراحي، معماري، مالي، بازرگاني تامين كرده و بخشي از هزينه هاي مربوط به شرطي كه موجبات به روز شدن فرآيند توليد،‌ ارتقاء كيفي و استاندارد كردن محصول و نوآوري در بنگاهها فراهم آيد را بعهده مي گيرد.

10- آموزش و ارتقاء بهره وري نيروها و منابع انساني
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با هدف ارتقاء كيفي و مهارتهاي منابع انساني صنايع اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشهاي مهارتي متنوع در سطوح مختلف مي نمايد و بخشي از هزينه هاي مربوط را پس از اطمينان از بكارگيري اثربخش آنها در مراكز توليدي تقبل مي كند.

11- شركت در نمايشگاههاي ملي و بين المللي
مراكز خدمات كسب و كار تمهيدات لازم جهت تسهيل شركت صنايع در نمايشگاههاي ملي و بين المللي را با هماهنگي با نهادها و سازمانهاي موجود فراهم مي سازد.

12- ارتباط با نوآوران و مخترعين و انتقال دانش فني
مراكز خدمات كسب و كار با ايجاد پايگاههاي داده ها در سيستم فناوري اطلاعات خود از نوآوريهاي موجود در سطح كشور و دنيا آگاه شده و با اطلاع رساني به موقع به صنعتگران موجبات ارتباط نوآوران و مخترعين را با مراكز توليدي – صنعتي با هدف ارتقاء كيفي محصولات صنعتگران و ادغام نوآوري و استفاده بهينه از خدمات فكري آنها را فراهم مي سازد. مركز پس از اطمينان از اقتصادي بودن نوآوريهاي مربوط، بخشي از هزينه خريد و بكارگيري آن در صنايع را تقبل مي كند.

13- خدمات حسابداري و دفترنويسي
مراكزخدمات كسب و كار با تمهيدات لازم و هماهنگي با هم و همچنين با نهادهاي تخصصي در سطح كشور موجبات بكارگيري سيستمهاي نرم افزاري استاندارد حسابداري و دفتر نويسي را براي توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات تدوين و با اتخاذ سياستهاي ترغيب و تشويق و تقبل بخشي از هزينه هاي مربوط آنها را مجاب به بكارگيري آنها مي نمايد.

14- تسهيلات و خدمات مالي
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با ايجاد صندوقهاي تخصصي و يا يك صندوق عمومي (با وظايف متعدد) راهكار ارائه تسهيلات و تقبل بخشي از هزينه هاي ارتقاء كيفي و ارتباط با بازارهاي صادراتي را عملياتي مي كند.